Kurumsal

ADANA DOSTELLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE-1: Derneğin adı “ADANA DOSTELLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ” dir.

Derneğin kısa adı : ADANA DOSTELLER” dir.

Dernek logosu:

Derneğin Logosunun tanımı;

Beyaz zemin üzerinde mavi renk ile “dost”, turuncu renk ile “eller” gri renk ile “Adana” üzerine gri renk ile ufuk çizgisi üzerinde turuncu renkli doğan güneş şeklindedir.

 

Derneğin Amblemi (Logosu) : Yatay ve dikey uygulama halleri aşağıya çıkartılmıştır.

 

MADDE-2: Dernek merkezi: Adana’dır.

Dernek ihtiyaç duyulan İl ve ilçelerde Şube açabilir.

 

Amaç Ve Faaliyetler

 

Amaç

 

MADDE -3: Derneğin genel amacı; Yurtiçinde ve yurtdışında, afet, savaş ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmaktır.

 

Çalışma Konuları, Faaliyet Şekilleri

 

MADDE-4:

1)Kimsesiz, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, yolda kalmışları, ihtiyaç sahipleri ve dezavantajlıları himaye eder, bu amaca katkı sağlayacak huzur evi, barınma evi, kreş, kadın sığınma evi, misafirhane ve sair tesisleri kurar, işletir ve bu tür müesseselere her türlü yardımda bulunur.

2)İhtiyaç sahibi öğrencilere yurt içi ve yurt dışı her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapar. Bu amaca katkı sağlayacak yurt, kütüphane, etüt evleri, kurs, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri, dil öğretme kursları, okullar açar ve bu tür müesseselere her türlü yardımda bulunur. Okuma yazma bilmeyen kişiler için, Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordineli okuma yazma kursları, meslek edindirme kursları açar.

3) Sağlık yardımına ihtiyacı olan fakir hastaları tedavi ettirir, doğum, hastalık, kaza hallerinde her türlü ilaç ve tedavi masraflarına katkıda bulunur. Bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, eczane ve benzeri tesisler kurar veya kuranlara yardımda bulunur. Koruyucu sağlık hizmetleri, hasta nakli hizmetleri yapar. Engellilere cihaz ve malzeme yardımında bulunur. Sahipsiz kimselere ölüm halinde cenaze kaldırma desteği sağlar.

4) Sel, deprem ve sair her türlü afete maruz kalan afetzedelerin ihtiyaçları olan maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Bu maksatla afet hallerinde görevlendirmek üzere ekipler hazırlar ve gerekli olan ihtiyaç malzemesini hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapar.

5) Fakir ve kimsesizlere sünnet, nişan, düğün vs. yardımlarda bulunur.

6) İhtiyaç sahiplerine gıda, yakacak, kira, barınma, konut vs. ve nakdi yardımlar yapar.

7) Derneğin bu amaçlarına hizmet edecek sabit ve seyyar aşevleri, ilmî, hayri ve ticari müesseseler ile vakıflar kurar. Gerekli görüldüğünde ihtiyaç sahiplerinin tespiti ve yardımların dağıtılmasında yardımcı olmak için resmi makamlardan yardım ister, ayrıca diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler ve vakıflarla iş birliği yapar.

8) Derneğe gelir temin etmek amacı ile fuarlar, kermesler, konserler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır.

9) Gerekli izinler alınmak kaydıyla, Ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, ülkemizde ve uluslararası alanda beraberlik ve iş birliğinde bulunur. Ulusal ve uluslararası ilmi toplantı ve konferanslar tertipler, kongre ve konferanslara katılır, ilim adamları veya üniversiteler ile iş birliği halinde araştırmalar yaptırarak, raporlar hazırlattırır, toplumun ve ilgililerin istifadesine sunar.

10) İkametgâh veya dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere gayrimenkul ihtiyacı hasıl olması halinde ilgili mevzuattaki hükümleri tamamlayarak taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

11) İnsan varlığının devam etmesi için gerekli olan tabiatın korunması amacı ile her türlü canlı ve cansız varlığın doğal denge içinde himayesine matuf faaliyetler yapar, yapılan faaliyetlere katkılar sağlar veya bizzat katılır.

12) Amaçta belirtilen yardımları yazılı ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunar, bu insani konuya dikkat çekmek maksadı ile toplumsal dayanışmayı teşvik eden, milli ve manevi değerlere uygun basılı, sesli ya da görüntülü yayınlar yapar veya yaptırır. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbaa, sinema gibi kültür ve sanat faaliyetleri yapar veya yaptırır. Amacını gerçekleştirecek çalışmaları İnternet ortamından istifade eder.

13) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere, gerekli izinleri almak kaydıyla, ayni ve nakdi yardım toplamak, bu amaçla kumbara ve bağış kutuları dağıtmak

14) Yoksulluğun azaltılması maksadıyla ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak amacıyla Gıda bankacığı ve Soysal Market (Gıda, giyecek, temizlik ve yakacak maddelerinin ücretsiz dağıtımı) ile mikro kredi ve mikro finans faaliyetleri yapmak.

15) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla yurtiçinde olduğu gibi yurt dışında da insani yardım, sosyal dayanışma, sağlık, mesleki eğitim ve eğitim konularında faaliyet gösterir bu konularda yurt içi ve yurt dışında bulunan dernek ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunur.

16) İhtiyaç sahiplerine dağıtım amacıyla yurt içinde ve yurt dışında her türlü vekâleten kurban kesimi, ayni ve nakdi bağış kurban, kurban eti, canlı ve cansız ayni ve nakdi yardımların kabulü, toplanması, bunların depolanması, hıfzedilmesi, dağıtılmasını ve soğuk hava deposunda muhafaza edilmesini sağlar.

17) Gerekli izinler alınması kaydıyla; her türlü kreş, gündüz çocuk bakım evleri, aşevleri, çeşmeler, imaretler, yol, köprü, çeşme, su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul, sosyal ve kültürel tesisler, ibadethane vb. yapıları yaptırır ve tamir işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olmak.

18) Dernek adına bildiri, beyanname vererek, gazete, dergi vs. benzeri yayınlar çıkarmak.

19) Metropol hayatının depresyona ve ümitsizliğe sürüklediği insanlara, alanında uzmanlaşmış psikolog ve psikiyatri uzmanları aracılığıyla veya zikredilen uzman kadroların nezaretinde ve belirledikleri metotlar çerçevesinde, ruhsal ve zihinsel yardımda bulunur, maddi ve manevi destek verir. Bu amacını gerçekleştirmek için, gerekli sertifika ve ruhsatlara sahip psikolog ve psikiyatri uzmanları istihdam eden rehabilitasyon merkezleri kurar ve benzeri faaliyetlerde bulunan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ilişkiler kurup, bilgi alışverişinde bulunur ve bunu kamuoyuyla paylaşır. Toplumsal moralin yüksek tutulması gereken seferberlik ve afet zamanlarında, edindiği tecrübeyi tüm toplumun ve ilgili resmi birimlerin istifadesine sunar.

20) Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve beraberliğini pekiştiren her türlü faaliyete destek verir.

21) Derneğe bağış olarak gelen tarihi kıymeti haiz, antika özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilmeyecek türdeki eşyaları, geliri Dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere, müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkarmak.

22) İçki, kumar, sigara gibi kötü alışkanlıkları önleyici afiş, program, bildiri, dergi, gazete vb. ortamlardan faydalanarak yayın yapmak, konferans seminer vb. toplantılar düzenlemek, bu konuda kampanyalar açmak. Bu konuda çalışma yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

23) Eşi vefat etmiş, eşinden ayrılmış, eşi cezaevine girmiş ya da eşi çalışamayacak kadar hasta olan kadınların, şiddete maruz kalmış kadınların ve bunların çocuklarının, ev kirası, gıda, yakacak, yiyecek, tedavi, barınma, eğitim ve öğretim vb. ihtiyaçlarını karşılamak, nakdi yardımlarda bulunmak, üretken hale gelmelerine yardımcı olmak, korunmaya muhtaç kadınlar ve çocuklar için yönetmeliğe uygun sosyal tesisler açmak,

24) Kamuya yararlı dernek statüsüne geçebilmek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.

25) Yabancı ülkelerin kendi mevzuatları esas olmak üzere, Banka aracılığı ile yurtdışına her türlü nakdi yardım yapmak, nakdi yardım almak. Aynı zamanda ayni yardımda bulunmak ve yurtdışından her türlü ayni yardımı kabul etmek.

26) Yurtiçinde ve yurtdışında inşaat yapmak, yaptırmak bu binaların bakımı, onarımı ve tefrişatının yapılması ve yaptırılmasını sağlamak, aş evi, okul, yurt, pansiyon, yetimhane, camii, mescit, ev ve su kuyusu yapımının sağlanması ve organize edilmesi, yurtdışında işletme ve tesis kurmak ve işletmek.

27) Yabancı ülkelerde yapılacak olan işlerle ilgili olarak protokol, sözleşme imzalamak ve bu hükümleri uygulamak ve uygulatmak.

28) Derneğe ait taşınmazlardan kullanılmayan bir kısmının, bedelli veya bedelsiz olarak aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren dernek, vakıf gibi STK’ lara kullanım hakkının verilmesi.

29) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesinin (v) bendi gereği; yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek için iş birliği yapmak.

30) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek.

31) İl Özel İdaresi, sağlık, eğitim, spor, çevre, trafik ve kültür hizmetleriyle, yaşlılara, kadın ve çocuklara, dezavantajlılara, düşkün ve yoksullara yönelik hizmetlerin yapılmasına katılmak ve katkı sağlamak.

32) Dezavantajlı vatandaşların sosyal hayata katılmaları için AB, Ulusal Ajans, Kalkınma Ajansı, SODES ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde, çocuklar, gençler, yaşlılar, kadınlar, engelliler ile ilgili projeler hazırlamak, bu konularda çalışma yapan sivil veya kamu kurumlarına destek olmak ve ortak projeler yürütmek.

33) Gerekli izinler alınmak kaydıyla, Ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, her türlü faaliyet, etkinlik ve bilgilendirme semineri düzenlemek,

 

Dernek Kurucuları

 

MADDE-5: Dernek aşağıda isimleri belirtilen kişiler tarafından kurulmuştur.

 

ADI  VE  SOYADI TABİYETİ MESLEĞİ
 Ramazan BAKIR T.C. Sanayici
 Ahmet DOĞAN T.C. Serbest
 Mehmet Masum YAVUZ T.C. Esnaf
 Osman MECİDOĞLU T.C. Tekstilci
 Suat ERSOY T.C. Gıdacı
 Murat BAKIR T.C. Ekonomist
 Hasan KAVLAK T.C. Sanayici

 

Asil Üyelik Şartları

 

MADDE-6: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şube sayısı üçe ulaştığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

 

Dernek Üyeliğinden Ayrılma

 

MADDE-7: Üyeler, bu yöndeki arzularını Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek ve varsa birikmiş borçlarını ödemek kaydıyla diledikleri zaman Dernekten ayrılabilirler. Üyenin yazılı talebi üzerine talep tarihi itibariyle yükümlülüklerinin ifası şartıyla üyeliğe son verilir.

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten ayrılma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarlıma

 

 MADDE-8: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6- Dernek adını kullanarak kendine veya yakınlarına çıkar sağlamaya çalışmak,

7- Mazeretsiz olarak üst üste iki Olağan Genel Kurul toplantısına katılmamak

 

Dernek amacına aykırı hareketleri tespit edilen ve dernek faaliyetlerini işletilmesini engelleyen üyeler ile halkın değer yargılarına ve Türk Ceza Kanunu’na göre yüz kızartıcı ve utanç verici fiilleri olan üyeler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Çıkarma kararı yazılı veya sözlü savunma hakkı tanınmadan verilemez. Çıkarma kararına 1 ay içinde ilk Genel Kurulda incelenmek üzere itiraz edilebilir, Genel Kurul kararı kesindir.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.            Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Onursal Ve Fahri Üyelik Şartları

 

MADDE-9: Aşağıdaki şartları sağlayanlar Yönetim Kurulu kararı ile Onursal ve Fahri Üyeliğe seçilebilir.

 

Onursal Üyelik

 

1-Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan, dernekte bulunmasından kıvanç duyulacak olanlar Yönetim Kurulu kararı ile Onursal üyeliğine kabul edilir.

2-Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur, sadece dernek toplantılarında görüş ve fikirlerini ifade ederler.

3-Onursal üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler.

4-Onursal üyelerin danışma kurulu dışında hiçbir organda seçme ve seçilme hakları yoktur.

5-Onursal üyeleri genel kurul ve danışma kurulu toplantısında görüş ve fikirlerini ifade edebilirler.

6-Onursal üyeleri yıllık aidat ödemezler. Ancak Onursal üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler.

7-İlminden, ihtisasından, yayınlarından, kuruluş ve tesislerinden fayda umulan kişiler Onursal üye olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

8-Onursal üyeler derneğin tanıtımında etkin görev üstlenir. Derneğin çalışmalarını etkin kılmak için yazılı ve sözlü önerilerde bulunur ve derneğe faaliyetlerini sürdürmesinde destek sağlarlar.

 

Fahri Üyelik

 

1-Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan, dernekte bulunmasından kıvanç duyulacak olanlar Yönetim Kurulu kararı ile Fahri üyeliğine kabul edilir.

2-Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur, sadece dernek toplantılarında görüş ve fikirlerini ifade ederler.

3-Fahri üyeleri aidat ödeme zorunlulukları yoktur. Ancak fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler.

 

 Dernek Organları

 

MADDE-10: Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 

1-Genel Kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

 

            Yardımcı Komisyonlar:

A) Yardım ve Dayanışma Komisyonu B) Eğitim Komisyonu
C) Sosyal İlişkiler Komisyonu D) Ticaret Komisyonu
E) ARGE Komisyonu F) Kültür ve Sanat Komisyonu
G) Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu H) Çevre ve Doğa Komisyonu

İ) Disiplin Kurulu Komisyonu

 
   

Yönetim Kurulu yukarıdaki yazılı komisyonları arttırma ve azaltma yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu bu komisyonlara kendi arasında yapacağı seçimle yönetim kurulundan veya dernek üyeleri arasından komisyonlara başkan atar. Ayrıca komisyonda görev alacak diğer üyeler Yönetim Kurulunca, dernek üyeleri arasından belirlenir.

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı Ve Çağrı Ve Toplantı Usulü

 

 MADDE-11: Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

 

Genel Kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

3-Olağan genel kurul, 3 yılda bir OCAK ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

4-Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

5-Yönetim Kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü

           

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü

 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy Kullanma Ve Karar Alma Usul Ve Şekilleri

 

MADDE-12: Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

            Toplantısız Veya Çağrısız Alınan Kararlar

 

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri

 

MADDE-13: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Şubenin yönetim ve denetim kurulunun görevden alınması ve Şubenin feshi ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

7-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

8-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

10-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

11-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

13-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

14-Derneğin vakıf kurması,

15-Derneğin fesih edilmesi,

16-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

17-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

18-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, iş birliği yapması veya ortak projelerde yer alması, yurtdışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması veya ayrılması hususunda Dernek Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

19-Üyelerinin zaruri ihtiyaç maddelerini ve kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurulabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

20-Onur kurulunu belirlemek, gerektiğinde onur kurulunun çalışmalarını teşvik etmek amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından plaketler hazırlanıp verilmesini teşvik etmek.,

21-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

 Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev Ve Yetkileri

 

MADDE-14: Yönetim Kurulu YEDİ asıl ve YEDİ yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu üst üste iki defa seçilebilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulu Görev Bölümü

 

Başkan; Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Derneği temsil, sevk ve idare eder. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 (Otuz) Gün içinde Yönetim ve Denetim Kuruluna seçilen asil ve yedek üyeleri Mülki Amirliğe bildirilmesini sağlar. Dernek Organlarında ve Yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri 30 (Otuz) gün içinde Mülki Amirliğe bildirir. Derneğin yıl sonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını içeren Beyannameyi her yıl Nisan ayının sonuna kadar Mülki Amirliğe verilmesini sağlar. Önemli ve acele konularda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Mevzuatta Dernek Başkanınca yapılması gereken konulardaki görevleri yapar.

Başkan Yardımcısı; Başkanın bulunmadığı zamanlarda ve Başkanın vekâlet verdiği durumlarda başkan yetkisine haiz, Başkan adına başkanı temsil eder.

Sekreter; Derneğin her türlü yazışmalarını yürütür. Her türlü yazı, belge ve makbuzları Başkanla birlikte imzalar. Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar. Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararları karar defterine geçer.

Sayman; Üye ödentilerinin düzenli şekilde tahsilini sağlar.  Derneğin Bankalardaki mevduatını kontrol eder. Kredi ve diğer ödemelerin düzenini sağlar. Muhasebe belge, evrak ve defterlerin işlenmesini ve muhafazasını sağlar. Resmi Dairelerce verilmesi gereken her türlü evrakın tanzim ve tebliğini sağlar. Bütçeyi hazırlar ve Yönetim Kurulunun onayına sunar.

 

Üye; Yönetim Kurulu ve Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapar.

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

 

MADDE-15: Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,           4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,

7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Dernek Başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan bu ana tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı hareket, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek,

14-Genel kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemlerini saptamak, üyelere ve mahallin en büyük Mülki amirliğine vermek,

15- Danışma Kurulu üyelerini seçmek ve önerileri ile dilekleri hakkında karar vermek,

16- Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,

17-Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,

18-Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,

19-Dernek ana tüzüğünde öngörülen yönetmelikleri yapmak

20-Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,

21- Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan görevi ve Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek,

22-Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

23-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,  

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev Ve Yetkileri

MADDE-16: Denetim Kurulu, ÜÇ asıl ve ÜÇ yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

MADDE-17: Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

Yürütme Birimi

 

MADDE-18: Yönetim Kurulunun gözetim ve denetiminde Dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlar. Dernek organlarının kararlarını uygular; lokal ve tesislerin kurulması ve işletilmesi, iktisadi işletmeler ve vakıflarla Derneğin ilişkilerini yürütür.

 

Yürütme Birimi Görevlileri

 

MADDE-19: Dernek bütçesiyle, amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde profesyonel esaslara göre çalışan Yürütme Birimi görevlileri Yönetim Kurulunca atanır. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, idari sorumlular, proje sorumluları ve ofis personeli yürütme birimi görevlilerini oluşturur. Yürütme Birimi görevlilerinin yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca tayin edilir.

 

Uzman Danışmanlar

 

MADDE-20: Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere Çevre, Sağlık, Teknik, Mali ve Hukuki alanda ve Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü diğer konularda yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla atanırlar.

 

Danışma Kurulları

 

MADDE-21: Dernek amaç ve hizmet konularında yardımcı olmak, Dernek üyelerinin bireysel ve ortak sorunları ile özelliği olan konularda danışmanlık yapmak üzere geçici ya da sürekli olarak hukuk, mali, halkla ilişkiler, sanat ve benzer alanlarda görev yapmak üzere atanan uzman danışmanlar, yönetim kurulunun gerek gördüğü konularda yönetim, denetleme ve danışma kurullarına danışmanlık yaparlar. Danışma Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu tarafından seçilirler.

 

Çalışma Komiteleri

 

MADDE-21: Dernek amaç ve çalışma konularında etüd, araştırma, inceleme, çalışma yapma ve önerilerde bulunmak üzere Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilirler.

 

Derneğin İç Denetimi

 

MADDE-22: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri

 

MADDE-23: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

MADDE-24: Dernek, kendi çalışmalarına destek olması amacıyla yurt içi ve yurt dışında gerekli görülen yerlerde İl, İlçe, Köylerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Bu yazıda kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgahı ve uyruğu ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya Dernek Tüzüğünün iki örneği ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur. Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmesi gerekmektedir.

 

Şubelerin Görev Ve Yetkileri

MADDE-25: Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

Şubelerin Organları Ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

MADDE-26: Şubenin organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Genel kurul, Şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.      Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede Şube’de de uygulanır.

 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı Ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

MADDE-27: Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir EKİM ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

Şubelerin Kapatılması

MADDE-28: Şubeler; Dernek Tüzüğü, Dernekler Kanunu, Genel ve Sosyal Mevzuat, Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararlarına aykırı davranışları halinde, Genel Kurul kararıyla veya Genel kurulun Yönetim Kuruluna vermiş olduğu yetkiye istinaden Yönetim Kurulu kararıyla Şubeler kapatılabilir.

 

 Temsilcilik Açma

 

MADDE-29: Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

Derneğin Gelir Kaynakları

 

MADDE-30: Derneğin gelir kaynakları şunlardır;

1-Üye aidatı: Üyelerden giriş aidatı alınmayacaktır. Üyelerden yıllık üye aidatı 300,00 TL olup, üye aidatları genel kurulda her yıl için ayrı ayrı belirlenir ve o şekilde belirlenecek üye aidatları toplanır. Üye aidatlarını artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Yıllık üye aidatı bir defada da alınabilir.

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinden genel merkez payı alınmayacaktır.

3- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Basılı yayın, CD – ROM,  radyo ve TV programları ile Internet hizmetlerinden sağlayacağı gelirler,

7-Ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler,

8-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

9-Dernekçe yapılan yayınlardan, eğlence, yemek, temsil, konser, yarışma, konferans, kermes, tiyatro, film, dergi, vs. her türlü sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler.

10-Diğer gelirler.

 

Derneğin Defter Tutma Esas Ve Usulleri Ve Tutulacak Defterler

 

Defter Tutma Esasları

 

MADDE-31: Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına     göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü

 

MADDE-32: Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

 Tutulacak Defterler

 

MADDE-32: Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

  1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 

  1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

           

Defterlerin Tasdiki

 

MADDE-33:  Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu Ve Bilanço Düzenlenmesi

 

MADDE-34: İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Derneğin Gelir Ve Gider İşlemleri

 

Gelir Ve Gider Belgeleri

 

MADDE-35: Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

           

Alındı Belgeleri

 

MADDE-36: Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

           

Yetki Belgesi

 

MADDE-37: Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

 

 Gelir Ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

 

MADDE-38: Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

 

            MADDE-39: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından elektronik ortamda verilir.

 

Bildirim Yükümlülüğü

 

Mülki Amirliğe Yapılacak Bildirimler

           

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

 

MADDE-40: Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi elektronik ortamda verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

 

Taşınmazların Bildirilmesi

 

MADDE-41: Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle elektronik ortamda bildirilir.

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

 

MADDE-42: Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

 

MADDE-43: Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

           

 Değişikliklerin Bildirilmesi

MADDE-44: Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”;

Genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde elektronik ortamda bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunlu tarafından imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli bir yazı ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

MADDE-45:  Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin Feshi Ve Malvarlığının Tasfiye Şekli

MADDE-46: Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

 

MADDE-47: Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “ADANA DOSTELLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Yönetmelikler

 

MADDE-48: Dernek aşağıdaki yönetmeliklere tabi olarak faaliyet gösterir.

1- Personel Özlük Hakları Yönetmeliği,

2-Genel Muhasebe ve Bütçe Yönetmeliği,

3-İktisadi İşletme Yönetmeliği hazırlanır.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

 

MADDE-49: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

   Yönetim Kurulu Üyelerinin
Adı ve Soyadı Görev Unvanı İmzası
Mehmet Masum YAVUZ Başkan  
Bülent MUTLU Başkan Yrd.  
Hakan ORTAÇBAYRAM Sekreter  
Hasan KARAKAYA Sayman  
Hüseyin TAŞ Üye  
Selçuk KİPER Üye  
Hüseyin BARLIK Üye  

 

YÜRÜRLÜK

 

MADDE-50: ADANA DOSTELLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ’ne ait 50 Maddelik bu Tüzük 14/01/2017 tarihli Genel Kurul Toplantısı kararı ile değiştirilmiştir.

Bu tüzük 50 (Elli) maddeden ibarettir.